Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.avtomateriali.com

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.avtomateriali.com. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.avtomateriali.com , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според коитоСТЕРИКО“ ЕООД - търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: град София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирленски“, бл. 71, ЕИК: 203280680, извършва продажба на стоки на клиентите си чрез онлайн магазина на интернет адрес: www.avtomateriali.com , наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.avtomateriali.com ще наричаме за краткост КЛИЕНТ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.avtomateriali.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Стерико ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

www.avtomateriali.com е уебсайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на СТЕРИКО ЕООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от СТЕРИКО ЕООД.

СТЕРИКО ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока СТЕРИКО ЕООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката СТЕРИКО ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от СТЕРИКО ЕООД чрез “www.avtomateriali.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

СТЕРИКО ЕООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

СТЕРИКОЕООД не носи отговорност, ако Клиента е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.avtomateriali.com”.

СТЕРИКО ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

 

Права и задължения на страните

 

СТЕРИКО ЕООД се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни след пуснатата заявка;

да изпрати стоката в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

СТЕРИКО ЕООД може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

·         при недостатъчна наличност на поръчаната стока;

·         в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от момента на отказ.

 

KЛИЕНТЪТ се задължава:

 

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка или конкретен офис на куриерска фирма и електронен адрес;

да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка или в офис на куриерска фирма в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

 

ДОСТАВКА

 

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „СТЕРИКО“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

·         пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

·         стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети вследствие на транспорта следва да бъдат докладвани незабавно на „СТЕРИКО“ ЕООД. Всички изпратени стоки са ЗАСТРАХОВАНИ.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „СТЕРИКО“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

СТЕРИКО ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на ЧЕТИРИНАДЕСЕТ (14) ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

·         Опаковката и търговския вид на стоката не са нарушени;

·         Върнатата стока е получена от СТЕРИКО ЕООД до четиринадесетия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

·         Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

·         Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

·         Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

„СТЕРИКО“ ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „СТЕРИКО“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „СТЕРИКО“ ЕООД чрез “www.avtomateriali.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

„СТЕРИКО“ ЕООД чрез “www.avtomateriali.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

·         е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

·         информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

„СТЕРИКО“ ЕООД чрез “www.avtomateriali.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които СТЕРИКО ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „СТЕРИКО“ ЕООД.

 „СТЕРИКО“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Клиента няма достъп до Сайта по всяко време. Достъпът на Клиента до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

„СТЕРИКО“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Клиента. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

„СТЕРИКО“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Клиента. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Клиента; последнииенят е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

„ СТЕРИКО“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

„СТЕРИКО“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Клиента е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на „СТЕРИКО“ ЕООД. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „СТЕРИКО“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.avtomateriali.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.avtomateriali.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.